სილაბუსი

4 თვე

40 შეხვედრა

1200

დიზაინი

ინტერფეისის დიზაინი

პროფესიული კურსი

ინტერფეისის დიზაინი ვიზუალური ნიშნების ენაა, რომელიც თითქოს შეუმჩნეველ, სრულიად ბუნებრივ ადგილს იმკვიდრებს. ამ კურსის ფარგლებში სტუდენტები თავად ქმნიან ელექტრონული მოწყობილობების, ვებგვერდებისა და მობილური აპლიკაციების დიზაინსა და აიქონებს, რომლებიც ნებისმიერი ადამიანისათვის მარტივად აღსაქმელი იქნება.

კურსი პრაქტიკული ხასიათისაა და მის ფარგლებში სრუდენტები Adobe Illustrator-ს დაეუფლებიან. სასწავლო გეგმა რამდენიმე საგნისგან შედგება და ოთხი თვე გრძელდება. სტუდენტები ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, ლექტორების დახმარებით, საკუთარ პროექტებზე იმუშავებენ.

ვიდეო გაკვეთილები