მოკლე კურსები - მოკლეა ის კურსები, რომელთა გასავლელად არ არის საჭირო საბაზისო ცოდნა.

პროფესიული კურსები - პროფესიული კურსების გასავლელად საჭიროა შესაბამისი საბაზისო ცოდნა.

დისტანციური კურსები